Deti a rodičia

V rámci OZ Prevencia AD spolupracujem v tejto oblasti s Mgr. Ľubicou Lukšíkovou.

Ľubica L u k š í k o v á
Telefón, mail: 0904 159 534 / luksikova@gmail.com
Od ukončenia školy až do dnes sa venujem práci s deťmi v rôznom veku – od
novorodencov až po teenagerov. Pomáham im a ich rodičom nahliadnuť na problém
z rôznych pohľadov, spoločne hľadáme a nachádzame riešenia.

Pracovné skúsenosti
Po ukončení štúdia som pracovala ako sociálna kurátorka, táto práca však bola pre mňa iba
krátkou avšak užitočnou skúsenosťou. Po roku som začala pracovať ako poradenská
psychologička v Pedagogicko-psychologickej poradni v Pezinku, kde som sa venovala
individuálnemu psychologickému poradenstvu pre deti, mládež a ich rodičov, diagnostike detí a mládeže , diagnostike školskej zrelostí u detí predškolského veku. Neskôr som pôsobila v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie patologických javov, realizovala som preventívne programy na základných a stredných školách. V rokoch 2013 – 2015 som pracovala ako manažérka, psychologička, lektorka, výskumníčka v projekte Občianskeho združenia Prevencia AD, ktorého som zakladateľka a členka. Projekt sa zameriaval na „Príprava mladých ľudí na život, v  detských domovoch a reedukačných centrách. Práca s deťmi v detských domovoch ma zaujala a v r. 2016 som nastúpila do Centra pre deti a rodiny Pezinok (bývalý detský domov), kde pracujem doteraz. Mojou pracovnou náplňou je – prácas profesionálnymi a biologickými rodičmi, psychodiagnostika detí od narodenia do 6 rokov, sanácia biologických rodín, som koordinátorka a lektorka „Programu prípravy fyzických osôb na vykonávanie profesionálneho rodičovstva“.

Vzdelanie a ďalšie vzdelávanie
Magisterka v odbore psychológia, FFUK Bratislava

1980 – 1984 Dlhodobý komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii, Rozsah : 500 hodín,
PdFUK Bratislava
1990 Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí, Rozsah: 100 hodín, CPLDZ Bratislava
1993 Autogénny tréning, Rozsah: 10 hodín, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
1995 Riešenie konfliktov metódou mediácie, Rozsah: 16 hodín PDCS Bratislava
2007 Kurz krízovej intervencie, Rozsah: 20 hod, IES Brno

2007 Hnev ako predohra k násiliu, Rozsah: 22 hodín, Inštutút Virginie Satirovej
2007 Kurz efektívnej komunikácie, Rozsah : 48 hodín, Ján Huraj
2007 Projektový manažment, Úrad vlády SR, Rozsah: 24 hod. seminár, 18 hod. workshop
2008 Tréning nenásilnej komunikácie, Rozsah: 8 hod., Eva Rambala
2010 Identifikácia obetí obchodovania s ľudmi, Rozsah: 16 hodín, MVSR, IOM
2010 Multiplikácia programu duševné zdravie na stredných školách, Rozsah: 25 hodín, Liga
za duševné zdravie
2010 Vyšší stupeň autogénneho tréningu, Rozsah: 10 hodín, Slovenská psychoterapeutická
spoločnosť
2016 Psychické a behaviorálne poruchy detí spojené so sexuálnym vývinom, Fórum
zamestnancov detských domovov, Banská Bystrica
2016 Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby, 18 hodín, Inštitút rodinnej terapie Martin
2016 Prípady sexuálneho zneužívania detí v kontexte nedostatku jasných dôkazov, OZ
Labyrint
2016 E- learningový kurz „Ochrana detí pred násilím, centrum Slniečko 
2017 Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení, OZ Artea
2019 Komunikácia s agresívnymi a ochranárskymi rodičmi, 8 hodín, Ústredie práce
sociálnych vecí a rodiny
2019 Vzťahová väzba, 8 hodín, CDR Pezinok
2019 Včasná intervencia, 10 hodín, Centrum včasnej intervencie Bratislava
2021 Krízová intervencia
2022 Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti